Vybrané poznatky z monitoringu a hodnocení stabilitních poměrů lomu ČSA

Selected findings from monitoring and slope stability evaluation of the ČSA open-pit mine

Autoři

  • Jan Burda Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, tř. Budovatelů 2830/3, 43401 Most
  • Petr Kycl Česká geologická služba, Klárov 3, Praha 1, 11821

Klíčová slova:

monitoring, svahové pohyby, ATS, těžba uhlí, lom ČSA

Abstrakt

Stabilita svahů zbytkové jámy lomu ČSA je primárně komplikována její polohou bezprostředně při úpatí Krušných hor. Celý tento úsek je již od 70. až 80. let minulého století chápán jako rizikový a původně se předpokládalo jeho zpětné podsypání vnitřní výsypkou. Tento příspěvek nastiňuje mimořádnou složitost přírodních podmínek, v nichž svahy lomu ČSA vznikaly, a značně omezené možnosti, jak tyto podmínky reálně změnit. V pánevním prostoru je na příkladu dlouhodobých robotických měření ilustrován rozsah a dynamika konkrétních svahových pohybů, které vznikly v uplynulých dekádách, a jejichž vznik je dáván do přímé souvislosti s klimatickými vlivy. Naopak nivelační měření ve štole Jezeří dokládají mírný dlouhodobý zdvih krušnohorského krystalinika bez zjevných exogenních a antropogenních vlivů, což bylo potvrzeno také dlouhodobým měřením na zlomu ve štole pomocí přístroje TM71 (1997–současnost). V horské oblasti tudíž nebyly dlouhodobým měřením prokázány procesy, které by měly rizikový charakter. Naopak v oblasti pánve, tj. vlastních svahů lomu ČSA, vznikaly v minulosti často rozsáhlé svahové deformace, svým rozsahem a dynamikou unikátní i v rámci celé ČR. Jejich rizikovost je však v tuto chvíli nízká, neboť neohrožují ani zámek Jezeří, žádnou z okolních obcí ani stabilitu přilehlého krušnohorského svahu.

Abstract

Stability conditions of the slopes of the residual pit of the ČSA open-pit mine are complicated primarily because they are located right at the foothills of the Krušné hory Mts. This whole region has been perceived as risky since the 1970s and 1980s, and it was originally assumed that it would be backfilled with an internal dump. This paper outlines the extraordinary complexity of the natural conditions in which the slopes of the ČSA open-pit mine originated and the very limited possibilities of realistically changing these conditions. Long-term automatic measurements illustrate the range and dynamics of specific slope movements that have occurred in recent decades in the basin area whose origin is directly related to climatic influences. In contrast, leveling measurements in the Jezeří gallery show a slight long-term uplift of the Krušné hory crystalline rocks, without any obvious external and anthropogenic influences which was also confirmed by long-term measurements on the fault in the gallery using the TM71 device (1997-present). Thus, long-term measurements in the mountain area did not confirm any hazardous processes. On the contrary, in the basin area, i.e. the actual slopes of the ČSA open-pit mine, extensive slope deformations often occurred in the past, the extent and dynamics of which are unique within the entire Czech Republic. However, their assessed risk is currently low as they do not endanger the Jezeří castle, any of the surrounding villages or the stability of the adjacent Krušné hory slope.

Stahování

Publikováno

2023

Číslo

Sekce

Články