Denní motýli ve vybraných částech povrchových hnědouhelných dolů ČSA a lomu Vršany na Mostecku

Butterflies of selected parts of the surface brown coal mines ČSA and mine Vršany in Most district

Autoři

  • Oldřich Čížek Fakulta životního prostředí, Katedra ekologie, Česká zemědělská univerzita v Praze, Kamýcká 129, 16500 Praha
  • Otto Krotvar MinRaGin s.r.o., J. Purkyně 1616, 50002 Hradec Králové

Klíčová slova:

Lepidoptera, rekultivace, výsypka, hnědouhelné povrchové doly

Abstrakt

Studie se zabývá druhovou bohatostí denních motýlů na různých typech ploch v rámci povrchových hnědouhelných dolů mostecké pánve. V dole ČSA a v lomu Vršany bylo vylišeno celkem 15 ploch zahrnujících (i) běžně rekultivované plochy, (ii) nerekultivované výsypky a (iii) nerekultivované okraje dolu. Okrajově byla zastoupena i místa (iv) s čerstvými rozsáhlými terénními úpravami. Průměrně nejméně druhů hostí čerstvě modelované části dolů, chudé jsou i rekultivované výsypky. Druhově bohatší jsou nerekultivované výsypky v raných fázích sukcese, nejvíce druhů pak bylo zjištěno na nerekultivovaných okrajích dolů. Na obou posledních typech stanovišť byly zjištěny relativně velké abundance ohrožených druhů vázaných na raně sukcesní stanoviště.
Z hlediska fauny denních motýlů je vhodné co nejvíce výsypek, okrajů dolů a dalších biologicky hodnotnějších ploch vyjmout z rekultivací. Bez následné péče budou ale zejména výsypky zarůstat a zanikne jejich význam pro ohrožené druhy raně sukcesních stanovišť.

Abstract

The study deals with the species richness of butterflies on various types of study sites within the surface brown mines of the Most Basin. Within the ČSA and Vršany mines, a total of 15 study sites were distinguished, including (i) technically reclaimed areas, (ii) non-reclaimed landfills and (iii) non-reclaimed mine edges. Places (iv) with recent extensive landscaping were also represented marginally. On average, the fewest species host freshly modeled parts of the mines. Reclaimed landfills are also poor in species. Non-reclaimed landfills in the early stages of succession are richer in species, most species were found at non-reclaimed mines edges. Relatively large abundances of endangered species associated with early succession habitats were found in the last two types of habitats. From the point of view of the fauna of diurnal butterflies, it is advisable to prevent from reclamation as many landfills, mine edges and other more biologically valuable areas as possible. However, without subsequent care, the dumps in particular will became overgrown with vegetation, and their importance for endangered species specialized in early succession biotopes will disappear.

Stahování

Publikováno

2023

Číslo

Sekce

Články