Inventarizační průzkumy cévnatých rostlin na lokalitách uhelných lomů ČSA a Vršany (severozápadní Čechy, Ústecký kraj)

Inventory surveys of vascular plants at the sites of the ČSA and Vršany coal mines (northwestern Bohemia, Ústí nad Labem Region)

Autoři

  • Jiří Vávra Nečova 1177/18, 14300, Praha 12

Klíčová slova:

botanický průzkum, druhy Červeného seznamu ohrožených druhů cévnatých rostlin ČR, Mostecká uhelná pánev, NDOP, péče o cenná stanoviště, postindustriální krajina

Abstrakt

V letech 2020 a 2021 byl prováděn inventarizační průzkum cévnatých rostlin na plochách dotčených těžební činností v lokalitách lomů ČSA a Vršany v Podkušnohoří (okresy Chomutov a Most). Terénní práce spočívaly ve stanovení dílčích lokalit v roce 2020 a detailním botanickém průzkumu v průběhu celé sezóny 2021. Průzkumy byly provedeny na celkem pěti dílčích lokalitách v lomu ČSA a celkem osmi dílčích lokalitách v lomu Vršany. Výsledky byly závěrečně zpracovány v souladu se schválenou metodikou AOPK ČR, která umožňuje zapracování údajů do nálezové databáze NDOP. Detaily posuzovaných lokalit přibližuje fotodokumentace, významné nálezy jsou komentovány. Výsledky průzkumů jsou podkladem pro přijetí opatření směřovaných na ochranu cenných biotopů a rostlinných druhů typických pro terény postindustriální krajiny v Podkrušnohoří. Na lokalitě lom ČSA bylo zaevidováno celkem 311 druhů cévnatých rostlin, z nichž 24 je obsaženo v aktuálním Červeném seznamu ohrožených cévnatých rostlin ČR. Na lokalitě lom Vršany bylo zaevidováno celkem 206 druhů cévnatých rostlin, z nichž 11 je obsaženo v Červeném seznamu. Na obou lokalitách byl zaznamenán výskyt škardy sličné (Crepis pulchra), nového druhu pro Českou republiku.

Abstract

An inventory of vascular plants was carried out in the areas affected by mining activities in the localities of the ČSA and Vršany quarries in Podkušnohoří (Chomutov and Most districts) in 2020 and 2021. The fieldwork consisted of the determination of sublocalities in 2020 and a detailed botanical survey during the entire season of 2021. The surveys were carried out at five sublocalities in the ČSA quarry and eight sublocalities in the Vršany quarry. The results were processed following the approved AOPK ČR methodology, allowing the data to be incorporated into the NDOP searchable database. The details of the assessed localities are shown in the photo documentation, with comments on significant findings. The survey results are the basis for adopting measures aimed to protect valuable habitats and plant species typical of the terrains of the post-industrial landscape in the Krušné hory Mts. We recorded a total of 311 species of vascular plants at the ČSA quarry site, of which 24 are on the current Red List of Threatened Species of vascular plants in the Czech Republic. At the Vršany quarry, we recorded 206 species of vascular plants, of which 11 are on the Red List. Crepis pulchra, a new species for the Czech Republic, was recorded in both localities.

Stahování

Publikováno

2023

Číslo

Sekce

Články