Červený seznam ohrožených druhů České republiky: OBRATLOVCI

Red List of Threatened Species of Czech Republic: VERTEBRATES

Autoři

  • Karel Chobot Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
  • Michal Němec Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11

Klíčová slova:

Červený seznam ohrožených druhů, obratlovci, Česká republika, Red List, Vertebrates, Czech Republic, IUCN

Abstrakt

Červený seznam obratlovců České republiky hodnotí riziko vyhynutí pro 424 druhů obratlovců známých z území České republiky. Hodnocení bylo poprvé provedeno bezvýhradně dle kritérií Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN). Hodnocenými kritérii jsou populační pokles, areál a rozloha výskytu, populační početnost, případně kvantitativní analýzy. Pro hodnocení byla využita data z Nálezové databáze ochrany přírody, případně další projekty systematických mapování. Na tomto základě kolektiv 15 autorů, specialistů na systematické skupiny rozřadil hodnocené druhy do kategorií červeného seznamu. Z hodnocených druhů je 22 vyhynulých nebo regionálně vymizelých (EX, EW, RE), 66 bylo klasifikováno jako kriticky ohrožené (CR), 46 jako ohrožené (EN), 66 jako zranitelné (VU).  Aktuální výskyt, resp. chybějící recentní údaje či regionální vymizení bylo hodnoceno i na jemnější regionální škále, v případě ryb a mihulovců na úrovni úmoří, u ostatních skupin na úrovni krajů.

Abstract

Red List of Vertebrates of the Czech Republic assesses the risk of extinction of 424 species of vertebrates known in the territory of the Czech Republic. For the first time, the evaluation was carried out unconditionally according to the criteria of the International Union for Conservation of Nature (IUCN). The evaluated criteria are population decline, area and ​​occurrence, population numbers, or quantitative analysis. Data from the Nature Protection Findings Database or other systematic mapping projects were used for the evaluation. On this basis, a team of 15 authors, specialists in systematic groups, classified the evaluated species into the categories of the Red List. Of the evaluated species, 22 are extinct or regionally extinct (EX, EW, RE), 66 were classified as critically endangered (CR), 46 as endangered (EN), 66 as vulnerable (VU). Current occurrence, or more precisely the lack of recent data or regional extinction was also assessed on a fine regional scale, in the case of fish and lampreys at the drainage basins of the sea, in other groups at the regional level.

Stahování

Publikováno

2017

Číslo

Sekce

Články